EMDR Serbia

Saznajte više o edukacijama koje organizujemo !

Aktuelno
Krizni tim Asocijacije EMDR SrbijaEdukacija


EMDR – Level I

Edukativni seminar EMDR I (Level I) mogu pohadjati psihoterapeuti - psiholozi i psihijatri, lekari na specijaliziaciji sa značajnim kliničkim iskustvom. Po završetku seminara učesnici dobijaju sertifikat o završenoj edukaciji koji autorizuje aplikaciju EMDR pristupa u kliničkom i istraživačkom radu izdat od strane EMDR Instituta USA/Europe. Američka psihijatrijska Asocijacija (APA) je odobrila EMDR Institut USA kao zvaničnu istituciju za kontinuiranu edukaciju psihoterapeuta, kao što je to uradio i National Board of Certified Counselors i kalifornijski Board of Registered Nursing.

EMDR – Level II

Edukativni seminar EMDR II (Level II) mogu pohadjati psihoterapeuti - psiholozi i psihijatri, lekari na specijaliziaciji sa značajnim kliničkim iskustvom koji su završili bazični nivo edukacije iz EMDR pristupa (Level I). Po završetku seminara učesnici dobijaju sertifikat o završenoj edukaciji koji autorizuje aplikaciju EMDR pristupa u kliničkom i istraživačkom radu izdat od strane EMDR Instituta USA/Europe. Američka psihijatrijska Asocijacija (APA) je odobrila EMDR Institut USA kao zvaničnu istituciju za kontinuiranu edukaciju psihoterapeuta, kao što je to uradio i National Board of Certified Counselors i kalifornijski Board of Registered Nursing.

EMDR Advanced

Edukativni seminar EMDR Advanced mogu pohadjati psihoterapeuti - psiholozi i psihijatri, lekari na specijaliziaciji sa značajnim kliničkim iskustvom koji su završili bazični nivo edukacije iz EMDR pristupa (Level I), kao i nivo II (Level II). Po završetku seminara učesnici dobijaju sertifikat o završenoj edukaciji koji autorizuje aplikaciju EMDR pristupa u kliničkom i istraživačko radu izdat od strane EMDR Instituta USA/Europe. Američka psihijatrijska Asocijacija (APA) je odobrila EMDR Institut USA kao zvaničnu istituciju za kontinuiranu edukaciju psihoterapeuta, kao što je to uradio i National Board of Certified Counselors i kalifornijski Board of Registered Nursing.

Kriterijumi za akreditaciju EMDR terapeuta

Uslovi za akreditaciju terapeuta za EMDR psihoterapijski pristup su odredjeni od strane nacionalne Asocijacije EMDR Srbija kao ravnopravnog člana evropske asocijacije EMDR terapeuta, oficijelne organizacije koja promoviše , ustanovljava i radi na očuvanju visokog standarda rada i efikasnosti u EMDR kliničkoj praksi , istraživanju i edukaciji u Srbiji u saglasnosti sa kriterijumima važećim u čitavoj evropskoj zajednici. Asocijacija EMDR terapeuta Srbije zvanično postoji od 2009.god, a iste godine postaje i zvanični , ravnopravni član pri Asocijaciji EMDR terapeuta Evrope (EMDR Europe). Visoki kriterijumi psihoterapijskog rada sa EMDR-om su garantovani preko uslova za sertifikaciju i akreditaciju terapeuta od strane nacionalne kao i evropske asocijacije.

Ti kriterijumi obezbedjuju:

 • maksimum kvaliteta prenošenja i sticanja znanja u EMDR edukaciji
 • etičnost i robusnost EMDR modaliteta u kliničkoj praksi
 • verodostojnost principa terapijskog rada
 • praćenje i rad na aspektima sigurnosti klijenta u terapiji
 • pažnja na jačanju efikasnosti terapijskog rada
 • rad na obezbedjenju verodostojnosti istraživačkog rada iz oblasti EMDR-a.

Sertifikacija u oviru EMDR-a predvidja pet različitih modula:

 1. Sertifikat o završenom Bazičnom Nivou (Level 1) EMDR (36 sati)
 2. Sertifikat o završenom Edukativnom seminaru oba nivoa (Level 1 i Level 2) (36 sati + 36 sati)
 3. Sertifikat o završenom Naprednom Seminaru (Advance) (36 sati)

Akreditacija od strane nacionalne i evropske asocijacije (EMDR Srbija, EMDR Europe) podrazumeva ostale tri vrste sertifikacije:

1. EMDR Terapeut Praktičar (EMDR Europe Practitioner)

Uslovi za sticanje ovog zvanja su:

 • Završena edukacija oba nivoa seminara (Level 1 i Level 2)
 • Obavljeno najmanje 20 časova supervizije sa zvaničnim supervizorima EMDR, pri čemu se u zbir od 20 časova računaju i sati obavljeni preko participacije na specifičnim EMDR seminarima (Advance Course ili drugi), internacionalnim kongresima EMDR ili dodatnim časovima individualne ili grupne supervizije.
 • Obavljeno najmanje 50 EMDR seansi.
 • Tretirano najmanje 25 klijenata
 • Supervizor mogao da proceni rad terapeuta sa EMDR-om ili preko direktnog praćenja terapijskog rada sa klijentom ili procenom DVD snimka EMDR seanse.
 • Dve reference od strane zvaničnih supervizora EMDR ili bar jedna od supervizora EMDR i druga od nekog od kolega koji poznaje profesionalne kvalitete terapeuta koji aplicira za zvanje Prakticara.
 • Aplikant je član EMDR Asocijacije Srbija.

2. EMDR Supervizor (EMDR Europe Consultant)

Nacionalna asocijacija i Asocijacija EMDR Europe daju veliki značaj ulozi supervizora za budući razvoj EMDR u Srbiji i Evropi. Supervizori EMDR imaju veliku ulogu i odgovornost u zaštiti kvaliteta psihoterapijskog rada sa visokim standardima kliničke prakse sa EMDR modalitetom. Stoga supervizori EMDR moraju da poseduju kvalitete za supervizijski rad kao i sposobnosti u prenošenju znanja iz oblasti EMDR psihoterapijskog metoda.

Da bi ispunili kriterijume za sticanje zvanja EMDR Supervizora, EMDR Prakticari moraju da ispune sledeće uslove:

 1. Najmanje tri godina iskustva po sticanju zvanja EMDR Europe Praktičara
 2. Brojni uradjeni tretmani klijenata sa razlicitim dijagnozama na različitim nivoima kompleksnosti
 3. Obavljeno najmanje 300 EMDR seansi
 4. Tretirano najmanje 75 klijenata
 5. Demonstirana kompetentnost u supervizijskom radu sa EMDR-om (minimum 20 sati)
 6. Kontinuirana participacija u kliničkoj superviziji EMDR terapije
 7. Posedovanje sertifikata o uspešno završenom treningu za Supervizore akreditovanim od strane evropske asocijacije EMDR i od strane nacionalne organizacije.
 8. Najmanje 24 sata EMDR Kontinuirane profesionalne edukacije od sticanja zvanja EMDR Praktičar.
 9. Mogućnost procene preko 3 DVD zapisa ili in vivo rada jedne EMDR seanse, jedne individualne supervizije i jedne grupne supervizije.

Akreditovani EMDR kursevi

EMDR terapija je od 2010. godine priznata kao psihoterapijski metod (Prochaska Norcross, 2010). 2011.godine američka Administracija za mentalno zdravlje i zloupotrebu supstanci (SAMHSA), uvrstila je EMDR terapiju među evidence-based tretmane, kao jednu od najefikasnijih metoda u lečenju anksioznosti, depresije i PTSD. Od 2013.godine EMDR je uključen u preporuke koje daje WHO (Svetska zdravstvena organizacija) kao psihoterapija indikovana za lečenje PTSD kod dece, adolescenata i odraslih. Ovo priznanje se zasniva na rezultatima efikasnosti u tretmanu PTSD-a, objavljenim u oko 24 randomizirana klinička ispitivanja i brojnim meta-analizama. Ove meta-analize ističu potrebu za strogom primenom EMDR i poštovanjem EMDR standardnog protokola kako bi se tretman ispravno obavio sa ciljem da se dobiju najbolji rezultati.

Učenje ovog pristupa zahteva složen i sveobuhvatan edukacijski program, a EMDR nacionalne asocijacije su se obavezale da ga u svojim zemljama sprovedu na homogen i strukturisan način. Na osnovu rezultata istraživanja, ovaj metod se kontinuirano revidira i ažurira, a istovremeno i stalno procenjuje kako bi se obezbedili najviši standardi edukacije. Ove smernice utvrđuje Asocijacija EMDR Europe.

Treneri iz raznih zemalja se obučavaju i ocenjuju od strane međunarodnih komiteta koji su jedini ovlašćeni za izdavanje akreditacija za EMDR edukaciju. Svaka zemlja članica, preko svoje nacionalne EMDR Asocijacije, odgovorna je za organizaciju EMDR edukacija, čiji polaznici zatim postaju članovi Asocijacije i dalje dobijaju najnovije informacije i imaju pristup specijalizovanim kursevima.

Visoka efikasnost i empirijska podrška EMDR terapije dovela je do brojnih imitacija, od kojih svaka uzima neke od elemenata, meša ih sa drugim postupcima i naziva različitim imenima, ili pokušava da reprodukuje EMDR edukaciju bez poštovanja internacionalnih standarda i provera kvaliteta. Ovi kursevi ne garantuju regularno učenje metode i nisu priznati od strane nacionalnih EMDR Asocijacija, niti od strane EMDR Europe. Kroz ove kurseve, terapeuti ne mogu da dobiju internacionalne sertifikate, niti mogu da pohadjaju specijalizovane EMDR kurseve.

U svakoj evropskoj zemlji, nacionalne EMDR Asocijacije uspostavljaju saradnju sa raznim institucijama, profesionalnim udruženjima, univerzitetima i javnim organizacijama kako bi se obezbedili visoki standardi kvaliteta i zaštitili terapeuti edukovani na zvanično akreditovanim EMDR kursevima, a samim tim se pacijentima garantuje kvalifikovana pomoć.

Uloga nacionalnih EMDR Asocijacija ne svodi se samo na kontrolu kvaliteta EMDR edukacija. One pored toga promovišu istraživanja u oblasti EMDR, učestvuju u humanitarnim inicijativama i nude razne aktivnosti i kontinuiranu edukaciju svojim članovima.

Aktuelno


Tim


Dr Vesna Bogdanović

Dr Vesna Bogdanović

Psihijatar, psihoterapeut, PhD, Akreditovani Trener EMDR Europe, Supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, Psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke Psihologije. vesnabgd1@gmail.com.

Dr Elisa Faretta

Dr Elisa Faretta

Psiholog i psihoterapeut, Konsultant EMDR Evropa, Facilitator i Supervizor EMDR Italia i EMDR Practitoner. Specijalizacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije i iz integrativnog psihoterapijskog pristupa imaginacije i telesne ekspresije u psihodinamičkoj perspektivi. e.faretta@piiec.com

Dr Roger Solomon

Dr Roger Solomon

psiholog, psihoterapeut, PhD. Senior Internacionalni Trener EMDR Instituta, U.S.A., sa dugogodisnjim iskustvom u edukaciji terapeuta sirom sveta (od 1994 god). Internacionalno priznat stručnjak na polju psihotraumatologije, PTSP-a i rada na problemima tugovanja. Visegodisnji Direktor Critical Incident Recovery Resources, konsultant mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruzenja i organizacija kao sto su NASA-u, Trauma Centar u Bostonu i mnogih drugih.

Sanja Djukic

Sanja Djukić

Pravnik, Stručni prevodilac, Generalni Sekretar A.I.S.E.P.-a. Aktivnosti na polju relacija i organizacionog dela aktivnosti Asocijacije. sanjaimacha@hotmail.com

Kontakt


+381 64 823 44 33

Ako želite da sa nama stupite u kontakt stojimo Vam na raspolaganju i trudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku!

Copyright © 2015 EMDR Serbia. All Rights Reserved | Design By IT kreativno